Salon YOCHI - Kontakt
Polityka prywatności YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie. Twoja prywatność jest ważna dla YOCHI. Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób i w jakim celu to robimy.
Informacje ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest YOCHI z siedzibą w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 17 A, zarejestrowana w CEIGD, NIP: 784 201 74 18
 2. Jeśli zawartość lub informacje przechowywane przez użytkownika w aplikacjach lub serwisach internetowych YOCHI zawierają dane osobowe innych osób, to użytkownik musi mieć prawne pozwolenie na przekazywanie tych danych osobowych YOCHI.
 3. YOCHI Medestetic & Day SPA w Koninie ("YOCHI ®") przedstawia niniejszą Informację o globalnej polityce prywatności, aby pomóc w zrozumieniu, jakiego typu informacje przekazujesz do YOCHI, co robimy z tymi informacjami oraz w jaki sposób je chronimy. Dążymy do ochrony twojej prywatności i zapewnienia, aby twoje doświadczenia podczas korzystania z naszych stron internetowych („Strona internetowa”) oraz zgromadzone informacje w trakcie użytkowania produktów i usług YOCHI, w celu otrzymania których nasi klienci („Klienci”) dokonują rejestracji, były pozytywne.
 4. Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” dotyczy danych osobowych, które gromadzimy w związku z następującymi aspektami naszej działalności:
  • Stronami internetowymi
  • Produktami i usługami
  • Potencjalnymi klientami
 5. Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” została ostatnio zaktualizowana 15 paździrnika 2022 r. YOCHI będzie okresowo aktualizował treść niniejszej „Informacji o polityce prywatności” celem przedstawienia zmian wprowadzanych w naszych produktach oraz informacji zwrotnej pochodzącej od klientów. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian do „Informacji o polityce prywatności” zaktualizujemy datę znajdująca się na początku dokumentu. W przypadku zasadniczych zmian w zakresie niniejszej „Informacji o polityce prywatności” lub sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych lub miejsca, w którym zamierzamy je przetwarzać do celu innego, niż ten, w którym zabraliśmy informacje osobowe, powiadomimy o tym fakcie albo poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach przed ich wdrożeniem lub poprzez wysłanie do Ciebie powiadomienia.
Prywatność z zakresie naszych stron internetowych, produktów i usług oraz potencjalnych klientów.
 1. YOCHI gromadzi dane osobowe na wiele sposobów: kiedy internauci pobierają bezpłatne oprogramowanie umożliwiające dokonanie oceny lub aktualizacje, kiedy internauci rejestrują się online, kiedy internauci kontaktują się z YOCHI za pośrednictwem linku „Kontakt” na naszej stronie internetowej, kiedy internauci uczestniczą w kampanii lub forum internetowym lub promocji dla rekomendujących, kiedy rejestrują się lub w inny sposób uczestniczą w konkursie, kiedy internauci składają zapytanie ofertowe lub zapotrzebowanie na wsparcie techniczne, kiedy powodują przekazanie informacji lub danych do YOCHI w ramach Serwisu Produktu w trybie online, gdy internauci subskrybują newslettery YOCHI lub otrzymują aktualizacje Produktu albo alerty techniczne w trybie online, kiedy internauci biorą udział w konkursie, rozdawaniu nagród, promocji lub ofercie specjalnej, kiedy internauci przekazują nam informacje zwrotne w trybie online lub kiedy ubiegają się o pracę w YOCHI.
 2. W przypadku, gdy internauci wchodzą na nasze Strony internetowe i chcą pobrać treść, wziąć udział w konkursie, nabyć produkt, zgłosić zapotrzebowanie na informacje lub skorzystać z naszych usług, mogą zostać poproszeni o przekazanie następujących danych:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mailowy
  • adres korespondencyjny
  • nazwę firmy
  • dane do rachunku i wysyłki
  • inne istotne informacje dotyczące internautów oraz ich systemów i spółki
  • datę urodzenia (tylko w przypadku określonych konkursów)
  • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres e-mail (tylko w przypadku określonych konkursów, w których uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły określonego wieku (na przykład osoby, które nie ukończyły 18 lat w przypadku Australii, 17 lat w przypadku Stanów Zjednoczonych i Kanady, 20 lat w przypadku Japonii (18 lat od kwietnia 2022) oraz poniżej 16 roku życia w pewnych częściach Europy) zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych);
  • dane dotyczące stanu zdrowia związane z planowanych zabiegiem
 3. Jeśli internauci nie przekażą swoich wyżej wymienionych danych osobowych, zakres możliwości korzystania przez nich z tych części Stron Internetowych może być ograniczony lub niemożliwy.
 4. YOCHI ani nie chce otrzymywać, ani nie ma zapotrzebowania na żadne wrażliwe dane osobowe tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania polityczne lub filozoficzne lub członkostwo w związku zawodowym, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące życia intymnego osoby fizycznej lub jej orientacji seksualnej lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków oraz dane dotyczące zdrowia, prócz danych niezbędnych do wykonania zabiegu.
 5. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konkursach zwracamy się o zgodę ich rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli osoby takie nie osiągnęły określonego wieku (różnego w zależności od kraju) zgodnie z tym, co podano powyżej. W przypadku innych konkursów, YOCHI nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia. Jeżeli poweźmiemy wiedzę, że zebraliśmy dane osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat, YOCHI niezwłocznie usunie takie informacje.
 6. Strona internetowa YOCHI, określone Produkty, aplikacje interaktywne oraz wiadomości e-mail mogą korzystać z plików „cookies” oraz innych technologii takich jak sygnalizatory sieci (web beacons) w celu zbierania pewnych danych w trybie automatycznym z urządzenia internauty. Może to również obejmować pliki „cookie” umieszczone przez podmioty zewnętrzne/osoby trzecie oprócz spółki YOCHI. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Geograficznego, takie informacje mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Informacje, które gromadzimy automatycznie mogą uwzględniać informacje takie jak: adres IP, typ urządzenia, niepowtarzalne numery identyfikacyjne urządzenia, szeroką lokalizację geograficzną (np. lokalizację kraju lub na poziomie miasta) oraz inne informacje o charakterze technicznym. Możemy również gromadzić informacje na temat współdziałania urządzenia internauty z naszą Stroną Internetową, z uwzględnieniem stron, do których uzyskiwano dostęp oraz klikanych linków.
 8. YOCHI gromadzi również pliki rejestrów ruchu odwiedzających naszą stronę internetową. Te pliki logów mogą obejmować informacje takie jak adres protokołu internetowego (IP) internauty, informacje na temat wyszukiwarki i języka, nazwy domeny, daty i godziny zdarzenia. Wykorzystujemy te informacje, by śledzić skumulowane wzorce ruchu na naszych stronach internetowych. YOCHI może zbierać i przechowywać przez pewien okres informacje o adresach IP Klientów w celu zapewnienia im wsparcia technicznego, uzyskania informacji geolokalizacyjnych, w celu dokonania subskrypcji lub rejestracji, a także w celu zabezpieczenia sieci i systemów. W zakresie, w jakim adresy IP lub podobne identyfikatory są uznawane przez przepisy prawa lokalnego za dane osobowe, my również postępujemy z nimi jak z danymi osobowymi. Podobnie, w zakresie, w jakim dane nieosobowe są połączone z danymi osobowymi, traktujemy połączone informacje jako dane osobowe w rozumieniu niniejszej „Informacji o polityce prywatności”.
 9. Strony internetowe YOCHI zbierają dane osobowe w celu przekazywania pobrań bezpłatnego oprogramowania służącego do oceny lub aktualizacji, newsletterów, reagowania na prośby o kontakt, pobrania białych ksiąg oraz przekazywania swoich produktów, usług i wsparcia swoim klientom oraz w celu umożliwienia internaucie dokonania rejestracji.
 10. Możemy ponadto korzystać z danych osobowych przekazanych nam przez nasze strony internetowe na przykład, gdy internauci wypełniają formularz prośby o kontakt lub o informacje w celu przekazania informacji lub ostrzeżeń technicznych w zakresie nowych produktów i informowania internautów o naszych produktach, promocjach i ofertach specjalnych.
 11. Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy również do następujących, innych celów:
  • jako reakcję lub odpowiedź na prośby, zapytania, skargi, informacje zwrotne lub opinię;
  • poprawiania doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej;
  • rejestracji preferencji internautów w zakresie korzystania przez nich z naszej strony internetowej;
  • przekazywania lub powiadamiania lub podawania im aktualizacji na temat produktów lub dostępnych korzyści lub nowinek technicznych spółki YOCHI;
  • udziału w konkursach i przyznawania nagród;
  • oceny zainteresowania internauty w zakresie zatrudniania w przypadku podań o zatrudnienie przedłożonych przez nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Podstawa prawna przetwarzania (tylko EOG lub Wielka Brytania)
 1. Będziemy zbierać i przetwarzać dane osobowe internautów odwiedzających naszą stronę internetową tylko, jeśli będziemy mieli do tego uzasadnioną prawnie podstawę i z powodów wyjaśnionych w niniejszej „Informacji”. Możemy przetwarzać dane, które zebraliśmy w oparciu o podstawę prawną, z uwzględnieniem:
  • sytuacji, w których przetwarzamy dane osobowe do celów ewidencji wewnętrznej zgodnie z wymogami podatkowymi i wymogami rachunkowości na mocy obowiązującego prawa, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi spółki YOCHI.
  • W celu uzyskania dostępu do określonych treści na naszej stronie internetowej lub do uzyskania usług dostępnych za jej pośrednictwem, wobec internautów może wystąpić wymóg założenia konta online. Informacje zebrane przez nas i wykorzystane w tych punktach są niezbędne do przekazania internautom treści lub usług. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy internautami a spółką YOCHI w zakresie takiego dostępu lub otrzymania.
  • W sytuacjach, w których wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez internautów za pośrednictwem strony internetowej spółki YOCHI w celu przekazywania internautom informacji oraz ostrzeżeń technicznych oraz do informowania internautów na temat naszych produktów, promocji oraz ofert specjalnych, a podstawą przetwarzania danych osobowych do celów takiego marketingu bezpośredniego jest zgoda lub uzasadnionyinteres.
  • W sytuacjach, gdy internauta jest klientem spółki YOCHI, a my musimy odpowiedzieć lub zareagować na prośby, zapytania, skargi lub informacje zwrotne, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy internautą a spółką YOCHI.
  • Jeśli internauci mają prośby, zapytania, skargi, informacje zwrotne lub przekażą opinię zwrotną, a nie są klientami spółki YOCHI, przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji przez spółkę YOCHI zgodnych z prawem interesów poprzez reakcję na ich wiadomości kierowane do nas.
  • Podstawą naszego działania są nasze uzasadnione interesy, w sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe internautów w celu poprawienia doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz do doskonalenia i rozwoju naszych produktów.
  • W sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe internautów w celu oceny ich zainteresowania zatrudnieniem, w przypadku złożenia przez nich podań o zatrudnienie, przetwarzanie jest niezbędne do celów rekrutacji oraz do podjęcia działań na ich wniosek przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę.
  • Możemy również wykonać określone czynności przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega spółka YOCHI.
  • W sytuacji, gdy przystępujesz do konkursu (w imieniu własnym lub w imieniu osoby niepełnoletniej), wykorzystanie Twoich danych osobowych (lub stosownych danych osobowych osoby niepełnoletniej) jest (i) niezbędne do wykonania umowy (regulamin i warunki konkursu), na które wyraziłeś zgodę i do których przestrzegania zobowiązałeś się (ii) w zależności od okoliczności na podstawie Twojej zgody. Osoba zgłaszająca się do konkursu jest zobowiązana do upewnienia się, czy każdy uczestnik (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zapoznał się z regulaminem i akceptuje go oraz warunki konkursu, jak również że zapoznał się z niniejszą informacją o prywatności oraz wszelkimi konkretnymi informacjami o polityce prywatności dotyczącymi konkursu.
  • Wszelkie zaangażowanie w badania rynku będą prowadzone wyłącznie na podstawie zgody internautów.
 2. YOCHI może udostępniać dane osobowe spółkom powiązanym, swoim dystrybutorom lub partnerom w celu zapewnienia wysokiej jakości, lokalnie dostosowanych Produktów lub ofert albo usług konkurencyjnych, o które poprosili internauci, w celu zaspokojenia ich potrzeb lub zapewnienia wsparcia internautom. YOCHI może angażować wykonawców do świadczenia pewnych usług powiązanych z Produktami, takich jak zapewnianie wsparcia technicznego, przetwarzanie zamówień lub dokonywanie wysyłki produktów, prowadzenie badań dotyczących klientów lub badań satysfakcji.
 3. Spółka YOCHI będzie przechowywać dane osobowe internautów tak długo, jak występuje u nas bieżąca, uzasadniona prawnie potrzeba gospodarcza, aby to robić (na przykład, świadczyć usługę, o którą wystąpił internauta lub aby spełnić obowiązujące wymogi prawne, skarbowe lub rachunkowe). Gdy przestanie występować bieżąca, uzasadniona prawnie potrzeba gospodarcza na przetwarzanie danych osobowych internauty, usuniemy je lub zanonimizujemy albo, jeśli nie będzie takiej możliwości (na przykład z powodu tego, że dane osobowe internauty były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas będziemy je bezpiecznie przechowywać do czasu wystąpienia możliwości ich usunięcia.
 4. YOCHI rozumie, jakie znaczenie ma zabezpieczenie danych osobowych internautów. Spółka YOCHI podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa – w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne – w celu utrzymania i ochrony Twoich danych osobowych przed zaginięciem, kradzieżą, nadużyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych internautów jest ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu.
 5. Jeżeli internauci uczestniczą w dyskusji na forum YOCHI lub w konkursie spółki YOCHI, w ramach których publikuje się wpisy online na naszej stronie internetowej, internauci powinni zachować świadomość, że przekazywane przez nich informacje będą udostępniane innym na szeroką skalę, a inni użytkownicy takiego forum będą je mogli czytać (lub oglądać), zbierać lub wykorzystywać te strony forów/konkursów, w trybie wewnętrznym i poza spółkę YOCHI. Takie dane można również wykorzystywać do przesyłania osobom fizycznym niechcianych wiadomości. Internauci odpowiadają za dane osobowe internautów, które decydują się przekazywać w takich przypadkach. Na przykład, jeżeli internauci podadzą swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poście na forum, informacja taka jest publicznie dostępna. Internauci powinni zachować ostrożność i rozwagę w związku z uczestnictwem w jakimkolwiek forum lub w jakiejkolwiek grupie dyskusyjnej lub w konkursie publicznym na stronach internetowych YOCHI i pamiętać, że niektóre z tych forów mogą podlegać dodatkowym regulaminom lub warunkom. Opinia danego uczestnika forum na naszej stronie internetowej jest jego własną opinią i nie powinna być uznawana za odzwierciedlającą opinię YOCHI. YOCHI nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe ani żadne inne informacje, jakie internauci postanowią przekazać na takich forach lub w ramach konkursów.
 6. Jeśli internauci posiadają hasło, które umożliwia im dostęp do ich konta, odpowiadają za jego bezpieczne przechowywanie w tajemnicy.
 7. Strona internetowa YOCHI zawiera szereg linków do stron internetowych partnerów handlowych YOCHI lub do stron internetowych oznaczonych zarówno marką YOCHI oraz jednego lub większej ilości naszych partnerów handlowych, zbierających informacje osobowe internautów zgodnie z ich własnymi regulaminami i celami. Internauci powinni szczegółowo zapoznać się z polityką prywatności na takich stronach internetowych lub stronach internetowych oznaczonych markami różnych podmiotów (co-branded), gdyż może ona różnić się od „Informacji o polityce prywatności” spółki YOCHI, w szczególności, że dane osobowe zbierane na takich stronach internetowych podlegają stosownym regulaminom prywatności. YOCHI nie odpowiada za treść, ich produkty ani praktyki w zakresie prywatności, ani też za żadne nadużycia jakichkolwiek informacji przekazywanych na takich stronach internetowych.
Internauci odwiedzający europejską stronę internetową spółki YOCHI oraz internauci posiadający siedzibę w EOG lub w Wielkiej Brytenii mają pewne prawa do ochrony danych na mocy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) lub RODO w kształcie zaimplementowanym do prawodawstwa Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 Aktu o (Wystąpieniu z) Unii Europejskiej z 2018 r. (określenie "RODO" odnosi się do obu tych aktów prawnych). Wyjaśniono je pokrótce poniżej. Jeśli internauci pragną skontaktować się z nami w związku z tymi prawami, prosimy o zapoznanie się z informacjami teleadresowymi w punkcie 1. L w dalszej części. Postaramy się pomóc internautom w sytuacjach, gdy będzie do zasadnie możliwe, ale należy mieć na uwadze, że te prawa mogą nie obowiązywać we wszystkich okolicznościach i występują wyjątki zgodnie z RODO lub obowiązującymi przepisami krajowymi.
 1. Prawo do skorygowania danych osobowych - Internauci mają prawo do wystąpienia o to, aby wszelkie nieprecyzyjne dane osobowe znajdujące się w posiadaniu lub w posiadaniu w imieniu spółki YOCHI zostały skorygowane.
 2. Prawo do dostępu do danych osobowych – Internauci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych w posiadaniu spółki YOCHI. Należy zauważyć, że zanim będziemy w stanie odpowiedzieć na prośbę, możemy zwrócić się do internautów o zweryfikowanie swojej tożsamości oraz podanie dalszych szczegółów dotyczących ich prośby. Będziemy próbowali odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki i, w każdym wypadku, w czasie wymaganym przez prawo.
 3. Prawo do przenoszenia danych – Internauci mają prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazali lub zwrócić się o przesłanie ich do innej firmy.
 4. Prawo do wykreślenia (lub „do bycia zapomnianym”) – Internauci mają prawo do zażądania, aby spółka YOCHI usunęła wszelkie dane osobowe znajdujące się w ich posiadaniu na ich temat.
 5. Prawo do ograniczonego przetwarzania – Internauci mają prawo do ograniczenia spółce YOCHI zakresu przetwarzania ich danych osobowych w sytuacjach, gdy: (1) żywią przekonanie, że ich dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprecyzyjne; (2) żywią przekonanie, że przetwarzanie ich danych osobowych jest niezgodne z prawem; (3) żywią przekonanie, że nie występuje już żaden powód do tego, aby przetwarzać ich dane osobowe; lub (4) wyrażają sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z tym, co opisano w dalszej części. W tych okolicznościach będziemy ograniczali korzystanie z danych osobowych tych internautów w okresie weryfikacji.
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania – Internauci mają prawo do tego, aby zwrócić się do spółki YOCHI z żądaniem zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub innych celów z powodów dotyczących ich konkretnej sytuacji.
 7. Prawo do wycofania zgody – Jeśli my kierujemy się zgodą internautów na korzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, oni mogą swobodnie wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo do zaskarżenia w Urzędzie Ochrony Danych - Jeśli internauci chcą złożyć skargę lub mają zastrzeżenia, co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez spółkę YOCHI narusza postanowienia RODO, wówczas postaramy się rozwiać takie obawy. Jeśli jednak będą oni chcieli skierować swoją skargę/zastrzeżenia do Urzędu Ochrony Danych, z mocy RODO mają takie prawo.
 9. Jeśli internauci mają pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej „Informacji o polityce prywatności” lub jeśli chcieliby zmienić swoje preferencje komunikacji, dokonać aktualizacji lub weryfikacji swoich danych osobowych, które posiadamy na ich temat lub jeśli internauci egzekwują dowolne ze swoich praw podanych w tej części, mogą skontaktować się z nami korzystając z danych teleadresowych: YOCHI, 62-510 Konin, ul. Fryderyka Chopina 17 A, tel. +48 605 064 747 lub na skrzynki email: konin@yochi.pl, recepcja.konin@yochi.pl .